disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die we aan de samenstelling van onze website besteden is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in onze websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Dutch Breeders Foundation of Show jumpers.

We kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website of de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. We zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

De Dutch Breeders Foundation of Show jumpers behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.