over dbfs

Statuten

Naam, zetel en duur

Artikel 1

De stichting draagt de naam: Stichting Dutch Breeders Foundation of Show Jumpers.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2

De stichting heeft ten doel het creëren van een structuur en infrastructuur binnen de hippische wereld teneinde de fokkerij van springpaarden, in de breedste zin van het woord, positief te beïnvloeden, te ondersteunen en te verbeteren, de fokkerij van springpaarden te promoten, de kennis over de fokkerij van springpaarden te vergroten en voorts al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

– Het uiteenzetten van een eenduidige visie met betrekking tot de fokkerij van springpaarden.
– Het houden van periodieke bijeenkomsten voor leden van de raad van aangeslotenen van de stichting, teneinde een platform te bieden voor de uitwisseling en ontwikkeling van kennis en het houden van discussies.
– Het organiseren van excursies.
– Het opzetten en onderhouden van een website.
– Deskundig gesprekspartner te zijn voor partijen in aan gelegenheden met betrekking tot de fokkerij van springpaarden.

Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door hetgeen de stichting verkrijgt uit subsidies, bijdragen, sponsorgelden en donaties van natuurlijke en rechtspersonen. De opbrengsten uit de door de stichting ontplooide activiteiten. Verkrijgingen krachtens schenkingen, erfstellingen dan wel legaten. De inkomsten uit het vermogen der stichting. Alle andere verkrijgingen en baten. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur

Artikel 4

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. De benoeming van de bestuursleden geschiedt door het bestuur.

Het aantal bestuursleden wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

De bestuursleden worden benoemd voor een zittingsperiode van vier jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode steeds herbenoembaar.

Zij treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden.

Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waar van de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen door een persoon worden vervuld.

In tussentijdse vacatures wordt voorzien op dezelfde wijze als in dit artikel bepaald, met dien verstande dat de nieuw benoemde bestuursleden in de plaats treden van de bestuursleden in wier plaats zij benoemd zijn.

Mocht(en) in het bestuur, om welke reden dan ook, een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, niettegenstaande het bepaalde in artikel 7.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de kosten door hen in de uitoefening van hun functie gemaakt.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 5

De bestuursvergaderingen worden gehouden in de in artikel 1 lid 2 genoemde statutaire vestigingsplaats, of in een andere door het bestuur aan te wijzen gemeente.

Tenminste twee maal per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden.

Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden indien de voorzitter dit wenselijk acht of indien een der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 3 bepaalde namens de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend, door middel van een oproepingsbrief of e-mail met dezelfde strekking en inhoud.

De oproepingsbrieven of e-mails vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen zolang in een bestuursvergadering alle functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden in de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door degenen die in die vergadering als voorzitter en secretaris fungeren.

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met algemene stemmen en alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld telefonisch, per brief, per telefax of per e-mail hun menig te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat, na medeondertekening door de voorzitter, bij de notulen wordt gevoegd.

Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem.

Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of indien een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Deze vergadering zal niet eerder dan twee weken na de vergadering waarop de stemmen staakten, worden gehouden. Indien de stemmen dan wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

In alle overige geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter, zulks voor zover de wet dit niet verbiedt.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordigen

Artikel 6

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Het bestuur kan zich laten bijstaan door een of twee ambtelijke functionarissen.

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en/of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 7

De stichting wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door het gehele bestuur, danwel door voorzitter en secretaris gezamenlijk, danwel door hun vervangers.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap eindigt door periodiek aftreden, door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag hetzij door de rechtbank op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij door een bestuursbesluit.

Een bestuursbesluit tot ontslag van een mede-bestuurslid kan slecht worden genomen indien alle overige bestuursleden voor het betreffende voorstel stemmen.

Aangeslotenen

Artikel 9

De stichting ken aangeslotenen (hierna ook te noemen: Aangeslotenen) welke wordt gevormd door personen die springpaarden fokken of aangemerkt kunnen worden als relevante experts voor springpaardenfokkerij of de springpaardenhouderij of anderszins relevant.

Aangeslotenen zijn zij die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur houdt een lijst bij met namen en adressen van de aangeslotenen. Het bestuur van de stichting kan besluiten op periodiek te toetsen of de aangeslotenen nog voldoenaan de door de stichting gestelde criteria voor deelname aan de groep aangeslotenen.

Het bestuur is bevoegd de deelname aan de raad door schriftelijke opzegging, onder opgaaf van redenen, te doen eindigen.

Het bestuur zal tenminste twee maal per jaar een bijeenkomst organiseren voor de aangeslotenen.

Aangeslotenen zijn verplicht jaarlijks aan de stichting een geldelijke bijdrage te betalen waarvan de minimale omvang door het bestuur van de stichting wordt vastgesteld.

Aangeslotenen kunnen gebruik maken van de faciliteiten die de stichting specifiek voor hen biedt.

Donateurs

Artikel 10

Iedereen die een in het reglement minimaal vastgestelde financiële ondersteuning wil verstrekken wordt aangemerkt als donateur. Voor donateurs wordt door de stichting een maal per jaar een activiteit georganiseerd.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden, zulks indien het bestuur dit wenst, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent.

De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Reglement

Artikel 12

Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.

Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 13

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.

Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts worden genomen in een toto dat doel uitgeschreven vergadering, waarin tenminste drie/vierde gedeelte van de zitting hebbende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, en met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen.

Indien op deze vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen een maand, echter niet binnen viertien dagen, een tweede vergadering uitgeschreven, welk, ongeacht het aantal aanwezigen, bevoegd is omtrent wijziging van de statuten te besluiten met meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Wijzigingen in de statuten van deze stichting worden van kracht nadat zij bij notariële akte zijn vastgelegd.

De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening

Artikel 14

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

De vereffening geschiedt door het bestuur.

De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 13 lid 3.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Slotbepaling

Artikel 15

In alle gevallen waarin noch de wet noch een eventueel reglement noch deze statuten voorzien, beslist het bestuur.